Elektroinstalace

Obsah

Co zde najdete


Elektrické schémata


Moskvič 400 a 401 Moskvich 400  
Moskvič 407 Moskvich 407 Moskvich 407
Moskvič 408 Moskvich 408  
Moskvič 412 Moskvich 412 Moskvich 412
Moskvič 2140 Moskvich 2140  
Moskvič Aleko Moskvich 2141  Alternátor

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič:

412, 427

2140, 2137

Označení alternátoru:

Г 250 Ж

Г 250 Ж

Typové označení Г 250 Ж
Jmenovité napětí, V 12
Jmenovitý proud, A 40
Otáčky rotoru, při kterých se dosahuje napětí
na svorkách 12,5 V /při nezávislém buzení 12,5 V/
při teplotě vzduchu a alternátoru 20±5 °C, ot./min.:
 
při zatěžovacím proudu rovném nule 950
při zatěžovacím proudu 28 A 2200
Zatěžovací proud alternátoru při otáčkách rotoru
5000 ot./min. a napětí 12,5 V /alternátor je
zahřátý/, A
40 ± 5
Rozměr kartáčků, mm 6,5 x 6 x 13
Přítlačná síla kartáčků, p 250 ± 60
Převodový poměr pohonu alternátoru 1,69
Alternátor

1 - kryt; 2 - pólová koncovka;
3 - stahovací šroub; 4 - dioda;
5 - usměrňovač; 6 - kryt kontaktních kroužků; 7 - kontaktní kroužky; 
8 - kryt ložiska; 9 - zadní kuličkové ložisko; 10 - kartáčky;
11 - drzák kartáčků; 12 - regulátor napětí; 13 - vinutí statoru; 14 - stator;
15 - budící vinutí; 16 - ocelové pouzdro;
17 - ventilátor; 18 - přední kulič ložisko;
19 - řemenice;
 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY ALTERNÁTORU
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Alternátor nedává nabíjecí proud, ampérmetr ukazuje vybíjecí proud
při středních otáčkách motoru

Prokluzuje klínový řemen alternátoru. Napnout řemen, zkontrolovat stav kuličkových ložisek.


Alternátor dává dostatečný nabíjecí proud,
akumulátor se však nedobíjí

Závada ve vedení nebo kontaktních
spojích alternátoru, regulátoru napětí
a ostatních článcích obvodu.
Určit místo vadného dotyku ve vedení, v kontaktních spojích a závadu odstranit.


Špatný kontakt kostry alternátoru
s kostrou regulačního relé

Vadný ampérmetr. Zkontrolovat a podle potřeby vyměnit.
Bylo uvedeno do činnosti jistící relé
v regulátoru v důsledku propojení
budícího obvodu alternátoru na kostru.
Určit místo, kde dochází ke krátkému spojení a závadu odstranit.
Není dotyk mezi kartáčky a kroužky: Zkontrolovat stav kartáčků a kroužků:
- kartáčky se zadírají ve vodítkách Vyšroubovat šrouby držáků kartáčků, sejmout a očistit kartáčky a držák
- kroužky jsou znečištěny a umaštěny Očistit kroužky hadříkem napuštěným benzínem, v případě potřeby očistit jemným smirkovým papírem.
Opotřebení kartáčků / výška menší
než 8 mm/.
Vyměnit kartáčky za nové.
Je poškozený regulátor napětí. Při
krátkodobém spojení /na 1 - 2
sekundy /svorek "Š" a "V3" regulačního
relé je pozorovatelné jiskření a ampér-
metr ukazuje dobíjecí proud.
Zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit regulátor napětí.
Odletování konců cívky od kroužků
nebo poškození budící cívky.
Sejmout držák kartáčků a zkontrolovat odpor obvodu budící cívky mezi kontaktními kroužky. Při odletování konců cívky od kroužků provést opravu. Při poškození budící cívky - vyměnit cívku.
Závada /probíjení nebo přerušení/
diod usměrňovače.
Demontovat alternátor, sejmout stator a zkontrolovat odpor fází. U správného statoru má být odpor všech fází stejný. Při přerušení nebo krátkém spojení jedné z fází stator vyměnit.


Hlučnost kuličkových ložisek

Příliš velké napnutí nebo zkroucení
klínového řemene alternátoru.
Odstranit zkroucení a seřídit napnutí klínového řemenu.
Opotřebení nebo poškození kuličkových ložisek. Vyměnit kuličková ložiska.


Dynamo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Moskvič typ:

407

408, 426, 2138

Označení dynama:

Г 22

Г 108-M

Typové označení Г 108-M
Smysl otáčení pravý
Jmenovité napětí 12 V
Proud při plném zatížení 20 A
Otáčky, při nichž je dosaženo napětí 12,5 V na
svorkách dynama při teplotě ovzduší 20°C , při:
 
- nulovém zatěžovacím proudu 1 300 1/min
- při plném zatížení ( 20 A ) 1 925 1/min
Jalový proud při práci v režimu motoru a napětí
12 V na svorkách
5 A
Rozměry kartáčků 16x21x6,4 mm
Tlak na kartáčky 6 až 8 N
Převod mezi hřídelem dynama a klikovým
hřídelem motoru
1,69

Dynamo

20 - přední kryt; 21 - hřídel dynama; 22 - stahovací šroub; 23 - rotor dynama; 24 - komutátor; 25 - zadní víko; 26 - zadní víčko ložiska; 27 - těsnící podložka; 28 - zadní ložisko; 29 - ochranný pás kartáčků; 30 - stator; 31 - kontakt; 32 - těleso dynama; 33 - řemenice s větrákem; 34 - přední ložisko;

 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY DYNAMA
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Výkyvy nebo nedostatek proudu

Povolený řemen pohonu. Napnout řemen
Špatný kontakt kartáčků ( slabé pružiny,
zadrhávání ve vedení, mastnota atd. ).
Vyjmout kartáčky, očistit, odmastit, uvolnit ve vedení, zkontrolovat sílu přítlačných pružin, zabrousit kartáčky ke komutátoru
Vadný regulátor. Zkontrolovat, popř. vyměnit regulátor
Poškozený nebo opotřebený komutátor. Začistit komutátor a podle potřeby zahloubit izolaci lamel


Dynamo nedává žádný proud

Svod vinutí nebo v kontaktech ( špatný dotyk ) Zkontrolovat, popř. opravit vinutí, svod kabelů a jejich připojení


Příliš velký proud a ohřev dynama

Svod mezi svorkami "Я" a "Ш" nebo ve
spojení dynamo - regulátor.
Odstranit krátká spojení
Vada regulátoru. Zkontrolovat, popř. vyměnit regulátor


Hluk ložisek

Opotřebení ložisek, příliš napjatý řemen, povolená řemenice nebo špatné doléhání
kartáčků a deformace jejich držáků.
Vyměnit ložiska, správně napnout řemen, dotáhnout řemenici, prověřit stav a pohyb kartáčků


Regulační relé

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič typ:

407,

403, 408, 426, 2138

412, 427, 2140

Označení reg.relé:

PP 24 Б

PP-102

PP 362-A

Typové označení PP 362-A
Jmenovité napětí, V 12
Jmenovitý proud, A 28
Regulované napětí při 20 °C, při 3000±150 otáčkách
rotoru alternátoru za minutu a zatěžovacím
proudu 14 A, V
13,3 - 14,1
Totéž při zahřátém regulačním relé a alternátoru
/po 2,5 hodinách společné práce alternátoru
a regulačního relé/, V
12,7 - 14,5
Přípustná úchylka velikosti regulačního napětí při
změně otáček rotoru alternátoru v rozmezí
od 2500 do 10 000 ot./min. a zatěžovacím
proudu 14 A, V
0,3
Přípustná úchylka velikosti regulačního napětí při
změně zatěžovacího proudu od minima do 28 A
při 3000±150 otáček rotoru alternátoru za minutu, V
40 5
Rozměr kartáčků, mm 0,45

 

 

 

 

Regulační relé

1 - diody;
2 - svorky regulačního relé;
3 - těleso;
4 - pryžová podložka;
5 - víko;
6 - odpory v obvodu tranzistoru;
7 a 8, - urychlovací a tepelný odpor;
9 - přídavný odpor;
10 - regulátor napětí;
11 - ochranné relé;
12 - tranzistor;
13 - pružina;
14 - kotva relé;
15 - vinutí regulátoru napětí;
16 - jádro;
 

 


Elektrické zapojení regulačního relé

1 - pružina regulátoru napětí; 2 - vinutí regulátoru napětí;
3 - kontakty regulátoru napětí; 4 - rozdělovací dioda;
5 - pružina ochranného relé;
6 - regulační vinutí; 7 - základní vinutí; 8 - pomocné vinutí;
9 - kontakty ochranného relé; 10 - dioda tlumící větve;
11 - tranzistor;
12 - blokovací dioda; 13 - přídavný odpor; 14 - urychlovací odpor; 15 - tepelný odpor; 16 - odpor v obvodu tranzistoru;

 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY REGULAČNÍHO
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Alternátor nedává dobíjecí proud

Špatný dotyk vodičů se svorkami regulačního relé, nebo přerušení obvodu akumulátor - alternátor. Upevnit vodiče ke svorkám a zkontrolovat obvod alternátor - akumulátor.


Ampérmetr ukazuje dlouhou dobu veliký dobíjecí proud ( větší jak 8-10 A )při plně dobitém akumulátoru

Neseřízený regulátor napětí ( zvýšené seřizovatelné napětí ). Zkontrolovat a seřídit regulátor napětí.
Probití tranzistoru ( regulátor napětí nelze seřídit ) Zkontrolovat tranzistor, popř. jej vyměnit. Kontrolu tranzistoru provést tak, že při vypnutém motoru, ale při zapnutém zapalování se zapojí votlmetr mezi svorky "Š" a kostru regulačního relé. Přitom postupně přitlačujeme prstem kotvy regulátoru napětí a ochranného relé a spojujeme jejich kontakty. Je-li tranzistor v pořádku, ručička voltmetru klesne na nulu. Nestane-li se tak, je tranzistor probitý.


Velký vybíjecí proud po vypnutí motoru

Krátké spojení v elektrické síti. Odpojit akumulátor, zkontrolovat vedení a odstranit závadu.


Žárovky svítí s nadměrnou intenzitou a vlákno se přepálí

Neseřízené regulační relé, velké seřizovatelné napětí. Zkontrolovat a seřídit regulátor napětí.


Spouštěč

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič typ:

407, 403, 408, 426, 2138

412, 427

2140, 2137

Označení spouštěče:

CT-4

CT 113-Б

CT 117-A

Typ spouštěče CT 117-A
Jmenovité napětí, V 12
Jmenovitý výkon 1,80
Proud běhu na prázdno (max), A 85
Počet otáček kotvy běhu na prázdno (min), ot/min. 5000
Proud při brzdném momentu 1,6 kpm (max), A 500
Napětí sepnutí elektromagnetického spínače
v okamžiku ozubeného kola volnoběžné spojky
s vložkou o tloušťce 16,5 mm (vloženou mezi
ozubené kolo a jeho doraz) max, V
9
Přítlačná síla pružiny držáku na kartáček, p 1200 - 1500


Spouštěč

1 - pastorek spouštěče; 2 - spojka volného běhu;
3 - zasouvací pružina; 4 - spojka; 5 - kotva spouštěče; 6 - těleso spouštěče; 7 - ochranný pás kartáčků; 8 - podložka ochranného pásu; 9 - zadní víko spouštěče; 10 - zadní ložisko; 11 - sběrač;
12 - držák kartáčků; 13 - šroub tažného relé;
14 - kontakt; 15 - kroužek kontaktů; 16 - vinutí relé; 17 - kryt; 18 - kotva relé; 19 - vratná pružina;
20 - šroub kotvy relé; 21 - budící vinutí;
22 - zasouvací páka; 23 - vinutí magnetů;
24 - seřizovací šroub zasouvací páky; 25 - váleček spojky; 26 - přední víko spouštěče; 27 - přední ložisko;


 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY SPOUŠTĚČE
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Spouštěč nespíná

Špatný dotyk v napájecím obvodu spouštěče
( koroze, nebo slabě dotažené koncovky vodičů).
Prohlédnout napájecí obvod spouštěče, vyčistit a dotáhnout všechny svorky.
Závady v elektromagnetickým spínači
( přerušení vinutí, zadření, posun kontaktního kotouče).
Zkontrolovat činnost elektromagnetického spínače a odstranit závadu.
Krátké spojení ve spouštěči. Vyměnit spouštěč.
Závada ve spínací skříňce (nespolehlivý kontakt). Zkontrolovat spínací skříňku pomocí kontrolní žárovky připojené ke svorce "50" skříňky viz obr.245 a ke kostře. Není li napětí ve svorce "50" při poloze klíčku start, je nutné vyměnit kontaktní vložku spínací skříňky.


Při sepnutí spouštěče se pootáčí klikový hřídel pomalu

Motor je nedostatečně prohřátý. Prohřát motor.
Vybitý nebo vadný akumulátor. Zkontrolovat stav akumulátoru, provést jeho dobití a nebo výměnu.
Špatný kontakt kartáčku a sběrače ( kolektoru ) - visení kartáčku, opálené sběrače. Sejmout spouštěč z motoru a provést jeho demontáž. Jeli potřeba začistit a opravit kolektor, vyměnit kartáčky, seřídit napnutí pružin kartáčku ( uvedeno v dalším ).


Kotva spouštěče se otáčí, ale spouštěč neotáčí klikovým hřídelem.

Prokluzování volnoběžné spojky. Vyměnit zasouvací ústrojí, pozornost věnovat stavu seřizovacích podložek na čepu hřídele spouštěče.
Hnací pastorek se obtížně pohybuje na šroubovém závitu hřídele. Promýt šroubový závit a promazat motorovým olejem.


Při sepnutí spouštěče je slyšet skřípání ozubeného kola spouštěče, které není zasunuté do věnce.

Poškození zubů věnce setrvačníku. Provést opravu setrvačníku.
Nesprávné seřízení vysunutí hnacího pastorku a okamžiku sepnutí kontaktu spínače. Seřídit vysouvání hnaného pastorku a okamžik sepnutí hlavních kontaktů elektromagnetického spínače.
Zeslabená dorazová pružina zasouvacího ústrojí. Vyměnit pružinu.


Při sepnutí spouštěče je slyšet opakující se klepání elektromagnetického spínače a pastorku
o věnec setrvačníku, klikový hřídel motoru se neotáčí.

Nespolehlivý kontakt svorek a koncovek
vodičů, zvláště pak u akumulátoru.
Zkontrolovat a dotáhnout spojení koncovek vodičů na svorkách.
Přerušení obvodu vinutí elektromagnetického spínače. Vyměnit elektromagnetický spínač.


Po vypnutí spínače spínací skříňkou se spouštěč nevypne

Zadření hnacího pastorku na hřídeli kotvy spouštěče nebo zabezpečení kontaktu elektromagnetického spínače. Okamžitě vypnout motor, sejmout a demontovat spouštěč a odstranit příčinu zadření.
Zadření spínací skříňky. Vrátit spínací klíček z polohy sepnutí spouštěče, opravit spínací skříňku.
Elektrické spojení mezi závity vinutí elektromagnetického spínače. Vyměnit elektromagnetický spínač.


Rozdělovač

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič typ:

407

408, 426, 2138

412, 427, 2140, 2137

Označení rozdělovače:

P-35

P-107

P-118

Vůle mezi kontakty přerušovače:

0,35 - 0,45

0,35 - 0,45

0,35 - 0,45

Typ rozdělovače P-118
Vůle mezi kontakty přerušovače, mm 0,35 - 0,45
Tlak kontaktů přerušovače, p 500 - 700
Přípustný rozdíl úhlu zapalování na různých
hranách vačky, stupně
± 1
Maximální počet otáček hřídele rozdělovače,
při kterém je zajištěno správné tvoření jiskry
na standardním tříelektrodovém, jehlovém
jiskřišti s délkou jiskry 7mm, ot/min.
3000
Kapacita kondenzátoru, mkF 0,18 - 0,26
Směr otáčení hřídele rozdělovače ve směru
pohledu od víka
levý
Maximální úhel předstihu, ve stupních:  
odstředivý regulátor 14 - 17
podtlakový regulátor 6,5 - 9,5
korektor ± 12°

 

 

Rozdělovač

1 - spojka hnacího hřídele; 2 - závažíčko; 3 - mazadlo;
4 - staufferova maznice; 5 - kondenzátor; 6 - těleso rozdělovače; 7 - svorka nízkého napětí; 8 - vačka přerušovače; 9 - víko; 10 - palec; 11 - kontaktní destička; 12 - pružina kontaktního uhlíku; 13 - kontaktní uhlík;
14 - horní hřídelka; 15 - upevňovací třmen víčka; 16 - pružina závažíčka; 17 - odstředivý regulátor; 18 - ložisko hřídele;
19 - hřídel náhonu; 20 - plsť; 21 - destička přerušovače;
22 - táhlo podtlakového regulátoru; 23 - podtlakový regulátor; 24 - pohyblivý kontakt desky; 25 - pevný kontakt desky; 26 - pojistný šroub; 27 - destička s pohyblivým kontaktem; 28 - raménko;

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY ROZDĚLOVAČE
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Zapalování nedává jiskru, motor nepracuje

Probitý kondenzátor. Propojit kontakty přerušovače, zapnout zapalování a ručně rozpojit kontakty. Kondenzátor je vadný, dojde-li k silnému jiskření mezi kontakty. Vyměnit kondenzátor.
Kontaktní uhlík zůstává viset, nebo je vadný odpor snižující účinek rádiového rušení ( umístění ve víku rozdělovače ). Odstranit závadu, nebo vyměnit uhlík a pružinu.
Kontakty přerušovače jsou zaolejovány nebo opáleny. Jsou-li kontakty zaolejovány, je nutno je otřít zámišem napuštěným čistým benzínem a poté vytřít do sucha zámišem nebo jiným materiálem, který nezanechává vlákna na kontaktech. V případě, že došlo k opálení kontaktů, je nutno je očistit takto: sejmout nános jemným plochým pilníkem nebo speciální brusnou pilkou a druhý kontakt, kde jsou prohlubeniny vyhladit. Nedoporučuje se plně odstranit tyto prohlubeniny. Není přípustné používat jehlového pilníku, nebo jiných kovových předmětů. Po začištění je nutno vyčistit zámišem napuštěný v čistém benzínu a poté vytřít do sucha. Při jejich značném opálení nebo opotřebení provést výměnu páčky a čepu přerušovače. Začištění nebo výměně součásti kontaktů je nutno seřídit jejich vůli ( 0,35 - 0,45 ).


Vynechávání motoru

Nevyhovující vůle kontaktů přerušovače. Seřídit vůli kontaktu.
Opálení kontaktu. Začistit kontakty ( viz. předcházející závady ).
Znečištění palce a víka rozdělovače, výskyt
trhlin, které vedou ke značným proudovým ztrátám vysokého napětí a opalování lůžek víka.
Vytřít palec a víko, jestliže se objevily trhliny nebo opálení lůžek, vyměnit vadný palec nebo víko.
Velké opotřebení pouzder hřídelky, nepra-videlné opotřebení vačky rozdělovače, značné opotřebení čepů pohyblivého kontaktu. Demontovat rozdělovač, vyměnit vadné součásti, složit a seřídit rozdělovač.
Unavená pružina páčky rozdělovače. Zkontrolovat předpětí pružiny a ji-li menší než 500 kp, vyměnit pružinu. Změření předpětí pružiny se provádí siloměrem, jehož konec se přiloží k páčce kontaktu. Okamžik rozpojení kontaktu určit kontrolní žárovkou ( přestane svítit ), která je sériově zapojená s kontakty nebo podle uvolnění papírku, který byl vložen mezi stlačenými kontakty.


Zhoršení výkonových a úsporných parametrů motorů - motor nemá výkon

Nesprávně seřízené zapalování. Zkontrolovat seřízení zapalování.
Závady odstředivého regulátoru předstihu ( zadírání závažíček odstředivého regulátoru předstihu ). Demontovat rozdělovač a odstranit příčinu závady.
Závady podtlakového regulátoru předstihu. Zkontrolovat stav trubičky podtlakového regulátoru, a došlo-li k jejímu poškození, provést jeho výměnu. Je-li trubička bez závad, je nutno zkontrolovat podtlakový regulátor na stolici a podle potřeby jej vyměnit za nový.


Zapalovací cívka

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič typ:

407, 403

408, 426, 2138

412, 427, 2140, 2137

Označení zap.cívky:

Б 1

Б 1

Б 115 ( Б 115 B )

Typ cívky Б 115 B
Maximální počet otáček hřídele rozdělovače,
při kterém zapalovací cívka zajišťuje správné
vytvoření jiskry na standardním, tříelektrodovém,
jehlovém jiskřišti při délce jiskry 7 mm, ot/min.
min. 2500
Velikost dodatečného odporu / při
teplotě +20°C /, Ohm
0,95 ± 0,05

 

Zapalovací cívka

1 - víko; 2 - svorka vysokého napětí; 3 - samořezný šroub; 4 - těsnění; 5 - matice svorky nízkého napětí; 6 - pérová podložka; 7 - podložka; 8 - vinutí s jádrem; 9 - třmen upevnění cívky; 10 - vnější železný kryt; 11 - izolace;
12 - izolátor; 13 - kryt; 14 - transformátorový olej;
15 - doplňkový odpor; 16 - těsnění víka; 17 - pružina;
18 - pérová podložka; 19 - matice svorky nízkého napětí;
20 - matice stahovacího šroubu; 21 - stahovací šroub;

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ZÁVADY ZAPALOVACÍCH CÍVEK
A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

Příčina závady Způsob odstranění


Motor pracuje pouze po dobu sepnutí spouštěče

Přerušení v doplňkovém odporu zapalovací cívky. Vyměnit doplňkový odpor.


Motor nepracuje, neboť zapalování nedává jiskru

Probitá izolace sekundárního vinutí zapalovací cívky. Vyměnit zapalovací cívku.
Poškozený povrch víka zapalovací cívky z plastické izolační hmoty. Vyměnit zapalovací cívku.


Zapalovací svíčky

TECHNICKÉ ÚDAJE


Moskvič typ:

407

408, 426, 2138

412, 427, 2140

Originální označení svíčky:

A 11 U

A 7,5YC

A 7,5CC

Závit svíčky:

M 14 x 1,25

M 14 x 1,25

M 14 x 1,25

Náhrada za originální svíčky:

Pal 14-5

Pal 14-5 / Pal 14-7

Brisk L15YC

Vzdálenost mezi elektrodami:

0,6 - 0,75

0,6 - 0,75

0,6 - 0,75© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz