Stanovy Moskvič klubu ČR zapsaného spolku

Čl. 1
Název a sídlo spolku

Sídlo Moskvič klubu ČR z.s. ( celým názvem Moskvič klub ČR, zapsaný spolek. ), sídlí v ulici Karla Čapka 934, Kopřivnice, PSČ 742 21

Čl. 2
Doba trvání

Zapsaný spolek (dále jen spolek) se zakládá na dobu neurčitou

Čl. 3
Účel

1.) Sdružovat majitele a příznivce historických vozidel
2.) Podporovat údržbu a provoz historických vozidel
3.) Zajišťovat spolupráci členů s veřejností a dalšími institucemi, které se věnují zajišťování podmínek provozu historických automobilů, prezentovat historická vozidla jako technické artefakty na akcích pořádaných pro veřejnost

Čl. 4
Druh poskytovaných služeb

Spolek poskytuje služby informační, kulturní, osvětové a zprostředkování dalších služeb spojených s historickými vozy, jejich údržbou a dokumentací

Čl. 5
Podmínky pro poskytování služeb

Služby spolku jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám zejména pak členům spolku. Podmínky pro využití služeb spolku pro veřejnost jsou obsaženy na webových stránkách spolku. Služby pro členy spolku jsou poskytovány bezplatně, výjimku tvoří členské poplatky. Služby pro veřejnost jsou poskytovány za úhradu

Čl. 6
Členství

1.) Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby
2.) O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze na svém zasedání nadpoloviční většinou přítomných členů
3.) Kdo se uchází o členství ve spolku, je vázán těmito stanovami ode dne vzniku svého členství
4.) Člen má právo být informován o všech podstatných záležitostech spolku, a to prostřednictvím své účasti na zasedáních členské schůze
5.) Člen má povinnost zúčastnit se zasedání členské schůze a zúčastnit se rozhodování o všech záležitostech, příslušejících členské schůzi jako hlavnímu orgánu spolku
6.) Člen má povinnost hradit členský poplatek, pokud o jeho placení a výši rozhodne členská schůze
7.) Členství zaniká úmrtím člena, zánikem právnické osoby, která je členem,vystoupením ze spolku na vlastní žádost nebo vyloučením
8.) O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh výkonného výboru spolku na svém zasedání nadpoloviční většinou přítomných, a to s udáním důvodu vyloučení
9.) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení příslušného zápisu z členské schůze navrhnout přezkoumání důvodů svého vyloučení výkonným výborem spolku

Čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

• členská schůze
• výkonný výbor spolku
• předseda spolku

Čl. 8
Členská schůze

1.) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a jejími členy jsou všichni členové spolku
2.) Zasedání členské schůze svolává předseda výkonného výboru spolku spolu s předsedou spolku nejméně 1x ročně s nejméně 15 denním předstihem
3.) Předseda výkonného výboru spolku s předsedou spolku svolá členskou schůzi na návrh jedné třetiny členů spolku nejdéle do jednoho měsíce po předložení tohoto návrhu
4.) Jednání členské schůze vede předseda výkonného výboru spolku, její program připravuje výkonný výbor spolku
5.) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů
6.) Z jednání členské schůze pořizuje předseda nebo jim pověřená osoba písemný zápis, který je rozeslán členům výkonného výboru spolku
7.) Členská schůze rozhoduje o:

• přijetí nebo vyloučení členů spolku
• změně stanov spolku
• změně nebo doplnění účelu spolku, změně jeho názvu a sídla
• změně nebo doplnění veřejně prospěšných aktivit i doplňkových činností
• zrušení spolku, fúzi nebo rozdělení

8.) Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření spolku. Členská schůze volí členy výkonného výboru spolku
9.) Členská schůze je informována výkonným výborem a předsedou spolku a může vznést připomínky:

• k návrhu rozpočtu spolku na další účetní období
• k dalším podstatným záležitostem spolku, týkajících se jeho majetku a aktivit

Čl. 9
Výkonný výbor spolku

1.) Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku
2.) Výkonný výbor má tři nebo pět členů, ale vždy lichý počet, které volí členská schůze na dobu tří let. Člen může být ( pokud souhlasí ) zvolen opakovaně
3.) Výkonný výbor se schází nejméně 4x ročně
4.) Výkonný výbor si ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jeho jednání
5.) Členství ve výkonném výboru zaniká:

• uplynutím funkčního období člena
• úmrtím
• odstoupením
• odvoláním členskou schůzí na základě kvalifikovaného důvodu

6.) Při rozhodování je hlasovací právo členů výkonného výboru rovné
7.) Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
8.) Výkonný výbor může o naléhavých záležitostech hlasovat per rollam
9.) Výkonný výbor zejména:

• schvaluje na návrh předsedy roční rozpočet spolku
• schvaluje na návrh předsedy výroční zprávu spolku, schvaluje na návrh předsedy majetkové
operace nad 10 000 kč, pokud nejde o pravidelné platby spolku

10.) Výkonný výbor jmenuje a odvolává předsedu spolku a pověřuje jej zastupováním spolku navenek
11.) Výkonný výbor jmenuje likvidátora v případě zrušení spolku, připravuje dokumenty k fúzi či rozdělení spolku
12.) Výkonný výbor připravuje:

• zasedání členské schůze
• podklady pro její zasedání
• schvaluje zápis z členské schůze

Čl. 10
Předseda spolku

1.) Předseda je výkonným orgánem spolku
2.) Předseda zejména:

• v rozsahu plné moci, vydané výkonným výborem, zastupuje spolek navenek
• odpovídá za hospodaření spolku
• obsahově připravuje jednání výkonného výboru
• zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku

Čl. 11
Výroční zpráva

1.) Spolek sestavuje a zveřejňuje svoji výroční zprávu v době stanovené výkonným výborem spolku
2.) Výroční zprávy jsou uloženy v sídle společnosti a budou též zveřejněny na webových stránkách společnosti

Čl. 12
Zrušení spolku

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na veřejně prospěšnou společnost
s obdobným zaměřením jako Moskvič Klub ČR, z.s.. Výběr takové organizace je v pravomoci členské schůze

Čl. 13
Závěrečné ustanovení

1.) Tyto stanovy schválila členská schůze spolku dne 17.09.2016
2.) Spolek zveřejňuje tyto stanovy na webových stránkách spolku. Kromě toho jsou stanovy přístupné každému zájemci na požádání v sídle spolku


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz